Strategie, doelstellingen & kernwaarden

De kracht van samenwerken

De toenemende vergrijzing en de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vormen in eerste- én tweedelijn uitdagingen voor het leveren van zorg op maat. Om daar gericht op te kunnen inspelen, maakt CuraMare dankbaar gebruik van haar kracht als netwerkorganisatie en de sterke binding met huisartsen en andere zorgverleners.

Door de verschillende vormen van zorg optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen wij patiënten en cliënten waar mogelijk zorg in de thuissituatie bieden. Zij verblijven zo kort mogelijk in het ziekenhuis of een andere tijdelijke voorziening, zoals een eerstelijns verblijfbed. Als intensievere ondersteuning nodig is, kunnen zij terecht bij één van onze woonzorglocaties.

De gevolgen van COVID-19

In maart 2020 werd CuraMare, net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de coronapandemie. Dat had aanzienlijke gevolgen: de zorg kwam onder hoge druk te staan, bezoek in het verpleeghuis was niet meer mogelijk, cliënten en patiënten overleden aan COVID-19.
Een crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern - met ketenpartners - werd frequent overlegd om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen.

De pandemie had eveneens een grote impact op de bedrijfsvoering. Als gevolg van coronazorg en bijkomend ziekteverzuim onder onze medewerkers was de werkdruk onverminderd hoog. Hierdoor kon een aantal zaken uit het jaarplan 2021 en begroting 2021 geen of onvoldoende doorgang vinden. Zo konden bijvoorbeeld de bijeenkomsten vanuit het bestuur, met medewerkers, onder andere om de doelstellingen en uitdagingen van CuraMare voor de komende jaren te bespreken, geen doorgang vinden.

Onze kernwaarden

CuraMare werkt vanuit verbindende kernwaarden, die bepalen wie we zijn en hoe we handelen in ons dagelijks werk:

Deskundigheid: wat we doen, doen we goed.
Gastvrijheid: ons uitgangspunt voor allen waaraan we zorg bieden.
Compassie: onze drijfveer om iedereen te behandelen met respect en waardigheid.
Vertrouwen: om dat te rechtvaardigen, zijn we recht door zee en doen we wat we zeggen.

Jaarplan 2021 onder druk

Daarom is besloten om het jaarplan 2020 grotendeels door te trekken naar 2021, zodat het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 met een jaar verlengd is. In 2022 gaat een interactief traject van start, waarmee een organisatiebreedgedragen meerjarenstrategie voor de periode 2022-2027 vorm zal krijgen.

Er vonden evenmin gesprekken plaats met de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd, het ingeplande jaargesprek met de Inspectie werd verplaatst naar maart 2022. Er was wel regelmatig (informeel) overleg met de Inspectie, zowel voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis als de Thuis- en Ouderenzorg.