Kwaliteit en Veiligheid

Hoe presteert CuraMare als het gaat om kwaliteit en veiligheid? Om daarover verantwoording te kunnen afleggen, houden we allerlei gegevens bij. Dat is niet verwonderlijk: veiligheid is en blijft een intrinsiek onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Het afgelopen jaar hebben er negen interne incidentonderzoeken en vier calamiteitenonderzoeken plaatsgevonden vanuit de Centrale Meldingscommissie. Hiervoor wordt de SIRE-methodiek (Systematische Incidenten Reconstructie en Evaluatie) gehanteerd. Het totale aantal incidentmeldingen schommelde tussen 222 en 270 (over de vier kwartalen); medicatie en veiligheid waren de categorieën waarover de meeste meldingen werden geregistreerd.

In 2021 vond CuraMare-breed de SIRE-training van de onderzoekers plaats. Daarnaast is de evaluatie van de calamiteitenprocedure met onderliggende sjablonen opgestart.

Toetsing

In oktober 2021 heeft Qualicor Europe, tijdens een audit van drie dagen, op de locaties en afdelingen gekeken naar de kwaliteit van zorg. CuraMare is ruim geslaagd en heeft het niveau GOUD behaald. Er zijn extra complimenten gegeven voor de trotse, betrokken medewerkers en de persoonsgerichte zorg: beleeftuinen op de woonzorglocaties, de nieuwe ouder-kind kamers op de kinderafdeling en de huisbezoeken als mensen naar een van de locaties verhuizen.

De organisatie heeft lang én hard gewerkt aan de voorbereiding op de audit. Eerder werkten met twee kwaliteitssystemen. Voor de thuis- en ouderenzorg waren de criteria nieuw en voor het ziekenhuis was de manier van auditen Qualicor Europe vernieuwend. De voorbereidingen hebben veel energie en aanpassingsvermogen gevraagd. De resultaten van de audit en de bekroning met het gouden keurmerk is iets waar we enorm trots op zijn.

Duurzaamheid

Het ontwikkelen van een CuraMare-breed beleid op duurzaamheid was één van de speerpunten in 2021. Zo werd er verder geïnvesteerd in bestaande en nieuwe zonnepanelen, waardoor de opbrengst Wattpiek per oppervlakte meer dan verdrievoudigde. Een mooie stap in energietransitie en verduurzaming.

Samenwerken aan kwaliteit

Samenwerken aan kwaliteit

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis neemt deel aan de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en is actief lid van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Op het gebied van kwaliteitsindicatoren wordt specifiek binnen ZiZo samengewerkt ten behoeve van digitale verwerking van data in HiX. Ook hier benutten we dus de kracht van synergie volop! Kers op de taart was de ketenzorgbrede Gouden Qualicor certificering voor de thuis- en ouderenzorg en het ziekenhuis samen.

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn dit jaar 220 klachtonderdelen behandeld. Een derde deel van deze klachtonderdelen had betrekking op het medisch en/of verpleegkundig handelen. Een meerderheid van deze klachten is geregistreerd onder de noemers ‘onjuiste/onvoldoende behandeling’.

In de thuis- en ouderenzorg dienden 62 klagers een klacht in, zij stelden in totaal 69 klachten aan de orde. Dat is een daling ten opzichte van 2020. Van deze klachten zijn er 46 niet door de cliënt zelf, maar door familieleden van cliënten ingediend.

De klachtenonderzoekscommissie CuraMare heeft in 2021 3 klachten behandeld, de klachtencommissie heeft hierover uitspraken gedaan. Op basis hiervan zijn aanbevelingen ter verbetering gedaan, in één geval vond een gesprek plaats tussen nabestaanden en de raad van bestuur.

Meer weten over hoe zorgvuldig wij klachten afhandelen?

Geen geschillen in 2021

In 2021 zijn er geen geschillen aanhangig gemaakt bij de geschillencommissies waarbij CuraMare is aangesloten.

Privacy en Informatiebeveiliging

Privacy en Informatiebeveiliging

Op basis van het vastgestelde meerjarenplan ‘Privacy & informatiebeveiliging’ 2020 – 2022 zijn in het verslagjaar 2021 verschillende acties en projecten uitgevoerd. Belangrijke aandacht ging uit naar Cybersecurity en projecten die verband hielden met de NVZ Gedragslijn 1.0.

In 2021 zijn 33 meldingen geclassificeerd als potentieel datalek; een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het aantal gedane meldingen is doorgaans een juiste graadmeter om het privacybewustzijn onder de medewerkers te bepalen, omdat ieder gemeld incident een kans is om de organisatie veiliger te maken. Indien nodig wordt een datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dat gebeurde in 2021 bij 14 datalekken (de overige 19 meldingen zijn in het kader van de accountability geregistreerd in het interne systeem).  

Complimenten voor de zorg

Complimenten voor de zorg

Patiënten die een bezoek brengen aan de polikliniek van het ziekenhuis of voor een opname komen, worden gevraagd deel te nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). In 2021 gaven patiënten ziekenhuis in 2021 een rapportcijfer van gemiddeld een 8,8. Daarmee staat het ziekenhuis wederom in de top tien van best gewaardeerde ziekenhuizen.

Uit de gestegen Net Promotor Score blijkt bovendien dat meer patiënten het ziekenhuis aanbevelen. Een groot compliment voor alle geleverde zorg.

Op Zorgkaart Nederland heeft de zogeheten ‘aanbevelingvraag’ (waarmee verantwoording naar de zorgverzekeraar plaatsvindt) een gemiddelde van 8.7 over 30 metingen. Dit ligt ruim boven de norm van 8!

Complimenten ook voor de wijkverpleging: in het vierde kwartaal van 2021 werd onder alle cliënten een PREM-meting afgenomen. Overall score: 8.7. De NET Promoter Score (de vraag of de cliënt de thuiszorg aanbeveelt bij anderen) is 80,6 (de maximale NPS is 100).

"Een fijn ziekenhuis met uiterst vriendelijk personeel. Heb helaas gebruik moeten maken van diverse artsen, maar ben over allen zeer tevreden. Hier voel je je nog mens in plaats van een nummer"

- Reactie op Zorgkaart Nederland dd. 1 juni 2021