Toezicht en medezeggenschap

Toezicht en medezeggenschap

De cliëntenraden: binnen CuraMare vertegenwoordigen patiënten en cliënten. In 2021 brachten zij onder andere advies uit over jaarrekeningen en begrotingen, statutenwijzigingen en samenwerkingen. Er werd meerdere keren ingestemd met beleidswijzigingen. Zij stonden achter de COVID-19 gerelateerde ontwikkelingen, waarover zij uitvoerig geïnformeerd werden.

De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle CuraMare-medewerkers. In 2021 werd advies uitgebracht dan wel instemming verleend over onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid, het Arbobeleid, de benoeming van een vertrouwenspersoon of wijziging van reglementen en diensttijden.

Alle werkzame medisch specialisten in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zijn lid van de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMSD behartigt de belangen van de artsen in dienst van het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuid-Hollandse Eilanden (MSB).

Vaste bespreekpunten met de RvB waren ook in 2021 de jaarverslagen en visitatierapporten van de vakgroepen, ontwikkelingen binnen de vakgroepen en rapportages van de diverse commissies binnen de medische staf. Voorts is advies uitgebracht over onder andere de ontwikkelingen van COVID-19 in het ziekenhuis, het accreditatieprogramma Qualicor, de integratie van het MSD-bestuur in het VMS-bestuur, zorginnovatie in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, het kwaliteitskader Spoedzorg en de samenwerkingsovereenkomst MSB-VWB.

Ook de Verpleegkundig Advies Raad (VAR) was in 2021 actief. Onderwerpen van uitgebrachte adviezen betroffen ondermeer de functiedifferentiatie HBO-MBO, Gezond Roosteren en optimalisering ketenzorg CuraMare.

CuraMare heeft vijf identiteitsraden; één voor het ziekenhuis en vier voor de woonzorglocaties. De identiteitsraden zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van kerkelijke gemeenten, dorpsraden en overige belanghebbenden, waarbij diverse maatschappelijke stromingen zijn vertegenwoordigd.

Naast advies over het identiteitsbeleid van het ziekenhuis c.q. de locatie hebben zij onder andere tevens instemmingsrecht bij de benoeming van de geestelijk verzorger en, op de woonzorglocaties, de divisiemanager die belast is met de leiding van de locatie en de teammanager die als aandachtsgebied het borgen van de lokale grondslag heeft.

In 2021 brachten de identiteitsraden ondermeer advies uit over het voorgenomen besluit tot statutenwijziging van de stichtingen CuraMare, ZVGO en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis teneinde te voldoen aan de governancecode en gewijzigde wet- en regelgeving. Hun overige adviezen liepen in 2021 uiteen van personeelsbeleid en protocolaanpassingen tot herdenkingsmomenten en vormgeving vakgroep geestelijke verzorging.