Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit drie leden; de voorzitter, drs. J.C. Moerland, het lid mevrouw drs. E. Hoogervorst- van der Meer en het medisch lid mevrouw M.F.M. Shekary-Moonen MD, MHA. De specifieke aandachtsgebieden van de voorzitter, het lid en het medisch lid van de raad van bestuur zijn vastgelegd in een profielschets, welke integraal deel uitmaakt van het reglement raad van bestuur.

In het reglement raad van bestuur zijn naast de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder andere bepalingen opgenomen over:

  • samenstelling en onafhankelijkheid;
  • deskundigheid;
  • vergaderingen en besluitvorming;
  • belangentegenstellingen;
  • informatievoorziening aan de raad van toezicht;
  • medezeggenschap en inspraak.

Nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. In het kader van scholing en bevordering van de deskundigheid volgen de leden van de raad van bestuur het NVZD accreditatietraject.

Bekijk hiernaast het overzicht van nevenfuncties van de raad van bestuur

Vergaderingen raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert wekelijks in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. Van de vergaderingen worden notulen met een actielijst en een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijsten worden besproken met de raad van toezicht tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. In het kader van verbinding met de medewerkers binnen CuraMare oriënteert de raad van bestuur zich nog op welke wijze de bestuurlijke werkzaamheden waaronder ook besluiten van de raad van bestuur breder kunnen worden gecommuniceerd binnen de organisatie. In verband met COVID-19 was het in 2021 helaas niet mogelijk fysieke bijeenkomsten te beleggen met medewerkers om met hen in gesprek te gaan over onder andere de doelstellingen en uitdagingen van CuraMare voor de komende jaren.

Bezoldiging raad van bestuur

De raad van toezicht stelt jaarlijks de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur conform de op CuraMare van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De raad van toezicht wordt hierin geadviseerd door de benoemings- en remuneratiecommissie, die uit zijn midden is benoemd. De beloning van de leden van de raad van bestuur wordt nader gespecificeerd in de geconsolideerde jaarrekening van CuraMare. De bezoldiging bestaat uit een vaste vergoeding. Er wordt verder niet gewerkt met variabele vergoedingen of een bonussysteem. Voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen is een reglement vastgesteld. De raad van toezicht ziet toe op naleving van dit reglement.